Dansk Whisky Skak Union

 

 

Regelsæt for afvikling af turneringer i Dansk Whisky Skak Union

Disse regler er aldrig blevet vedtaget. De har siden de blev fremsat været udsat for både hån og kritik af minimalisterne. Minimalisterne udgør flertallet af medlemmerne. De mener ikke der skal være nogen regler overhovedet. Ja det skulle da lige være reglen om at der står en flaske Whisky på bordet når spillet starter. 
Hvis der opstår tvistigheder, så tilkaldes det til enhver tid siddende dommerpanel.   Dommerpanelets afgørelser er til enhver tid vilkårlige og tilfældige. Dette hænger sammen med at panelet består af de spillere der tilfældigvis har tid eller vil deltage i dommerpanelets afgørelse.
Minimalisterne har imidlertid en hang til at fortolke reglerne alligevel. Dvs. når der ikke skal være regler så er det fordi det er dem der laver reglerne. I hvert fald er der to tilfælde i nyere til hvor dommerpanelets afgørelse er blevet drøftet og underkendt. 

Når reglerne alligevel trykkes op, skyldes det at de på mange måder afspejler praksis og klubånd. I det store hele følger medlemmerne reglerne. Undtagen når de går et medlem imod. Så er det at minimalisterne får overtaget, og kan der køres en fejde som måske kan redde et point hjem. Så har det været umagen værd.

 

København den 8. april 1996

 

 

Turneringsformer

Inden for rammerne af DWSU afvikles følgende 3 turneringer:

A. Hovedturnering

Unionens hovedturnering afvikles i to dele, en forårsdel og en efterårsdel, hvor halvdelen af partierne spilles i hver del. Evt. kan nogle af efterårspartierne afvikles om foråret. Alle unionens aktive medlemmer har mødepligt til de aftalte spilleaftener.

B. Sommerlynturnering

Én gang årligt, normalt i juni måned, afvikles unionens sommerturnering i form af en lynskakturnering. Der er ikke mødepligt til denne turnering.

C. Julelynturnering

Én gang årligt, normalt i december måned, afvikles unionens juleturnering i form af en lynskakturnering. Der er ikke mødepligt til denne turnering.

Mødetid og spillets start

Ved hovedturneringen gælder følgende:

Mødetiden er normalt kl. 19.00 med mindre andet er aftalt. Af hensyn til værten og partiernes afvikling skal urene startes senest kl. 19.30. Hvis en deltager undtagelsesvis møder senere end kl. 19.30, skal modspilleren starte uret kl. 19.30, såfremt modspilleren er til stede. Hvis ingen af deltagerne er til stede kl. 19.30 fratrækkes et ligeligt tidsrum fra begge spillere, svarende til halvdelen af forsinkelsen i forhold til det fastsatte starttidspunkt. Den først mødende af de fraværende spillere starter uret.

Spilletid

Betænkningstiden pr. spiller i hovedturneringen er normalt 2 timer i turneringens forårsdel og 1 time i turneringens efterårsdel. Ved hovedturneringen aftales varigheden pr. parti i hver af de to turneringsdele ved turneringens start.

Ved lynturnering er betænkningstiden 5 min. pr. spiller.

 

Afbud

En spiller, der undtagelsesvist ikke kan deltage på et aftalt spilletidspunkt, skal i god i tid meddele afbud til såvel værten som den eller de modspillere vedkommende skal møde den pågældende dag. Afbud skal meddeles senest kl. 14 på spilledagen. I modsat fald anses partiet for tabt af den spiller, der ikke har meddelt afbud. Afgørelser vedr. tabte partier på grund af udeblivelse uden afbud træffes af dommerpanelet. Dersom begge spillere udebliver uden afbud, tildeles begge spillere nul poinits for den pågældende kamp.

 

Spilleregler

Hovedturnering

I hovedturneringen spilles principielt efter Federation Internationale des Eschach´s (F.I.D.E.'s) regler for skakspillet. Ifølge F.I.D.E.’s regler kan spilleren, der ikke er i trækket forlange en brik flyttet, såfremt spilleren i trækket bevidst eller ubevidst berører brikken. Der er ikke noteringspligt for spillerne.

Lynskakturnering

I lynskakturneringer spilles principielt efter F.I.D.E.'s regler for skakspillet, men med følgende undtagelser:

1. Kongen må slås, dersom den står i slag, og det er spilleren, der slår kongen, som er i trækket.

2. Der spilles ikke med "rørt brik".

Såfremt en spiller udfører et ulovligt træk, er modspilleren berettiget til at få sin restbetænkningstid forøget med 1 minut. I et lynskakparti må kongen dog slås, hvis det ulovlige træk medfører, at kongen stilles i slag.

Tvister mellem to spillere afgøres af et dommerpanel, der består af øvrige medlemmer, som befinder sig i spillelokalet på det tidspunkt, hvor tvisten opstår. Dommerpanelets afgørelser kan ikke appelleres.

 

Kontingent

Unionen opkræver ikke kontingent. Dog afkræves hver spiller et deltagergebyr til dækning af omkostningerne til præmierne i hovedturneringen, inkl. omkostninger til prægning i unionens vandrepokal og evt. øvrige fælles omkostninger i forbindelse med afvikling af turneringen.

 

I hovedturneringen er hvert medlem forpligtet til at være vært to gange for unionens arrangementer, medmindre medlemmet har indbetalt et beløb til unionens præmiekasse som erstatning for manglende afholdelse af et turneringsarrangement. Beløbet er pt. sat til kr. 350.

 

Præmier

I hovedturneringen uddeles følgende tre præmietyper ved årets julelynturnering: A. Placeringspræmier, B. Sprinterpræmie, C. Skalpepræmie.

ad A, Placeringspræmier

Førstepræmien i hovedturneringen består dels af en vandrepokal, dels af én eller flere flasker whisky inden for et rammebeløb, der aftales senest på den sidste ordinære spilledag i hovedturneringen. Et evt. restbeløb kan benyttes til præmiering med rødvin.

Udover førstepræmien uddeles et antal placeringspræmier, som afspejler antallet af deltagere i turneringen. Rammebeløb og antallet af øvrige præmier i hovedturneringen aftales senest på sidste ordinære spilledag i hovedturneringen. Øvrige placeringspræmier består af én eller flere flasker whisky efter præmiemodtagerens valg inden for den aftalte beløbsramme.

Såfremt en deltager, som er berettiget til en placeringspræmie, gentagne gange har præsenteret unionens medlemmer for ukurant spillemateriel, fx dårlige skakure, usædvanligt brikdesign, læderbrædt eller andre besynderlige brættyper, er præmiekommitéen berettiget til helt eller delvist at konvertere en whiskypræmie til kurant spillemateriel.

 

ad. B, Sprinterpræmie

Den spiller, der i hovedturneringen har opnået den største pointsfremgang i forhold til forrige års hovedturnering, oppebærer retten til at opbevare unionens sprinterpræmie med spillerens navn påført præmien, indtil afslutningen af den efterfølgende hovedturnering, hvor der udpeges en ny vinder af sprinterpræmien. Sprinterpræmien består pt. af et indrammet billede af skakspilleren Aron Niemzowitch.

 

ad. C, Skalpepræmie

Ved hovedturneringens afslutning konstateres, hvilken af spillerne i den dårligst placerede halvdel, der har taget flest points fra spillerne i den bedst placerede halvdel. Denne spiller oppebærer retten til at modtage unionens skalpepræmie, der består af en økse samt en f1aske rødvin.

Vandrepokal

Udover førstepræmien i hovedturneringen modtager den bedst spillende deltager en vandrepokal med spillerens navn og årstal for førstepladsen indgraveret. Spilleren har ret til at opbevare vandrepokalen, indtil en anden mester er udpeget i en efterfølgende hovedturnering.

 

Såfremt en spiller har vundet vandrepokalen sammenlagt tre gange, vinder vedkommende denne præmie som evigt eje.

Dersom der på vandrepokalen ikke er plads til at indgravere vinderens navn, påhviler det forrige års vinder af vandrepokalen at tilvejebringe en ny vandrepokal, hvis kunstneriske lødighed forinden skal godkendes af unionens medlemmer med totrediedeles majoritet.

 

Værtens forpligtelser

Ved unionens ordinære spilleaftener i hovedturneringen påhviler det værten at servicere unionens deltagere på bedste vis, hvoraf følgende anses som minimumskrav: 1 flaske whisky, kaffe/the i nødvendigt omfang samt øl i tilstrækkelige mængder fra et anerkendt bryggeri. Det påhviler endvidere værten at sørge for tilstrækkelig udluftning i spilelokalet under afvikling af en turnering uanset udetemperaturen, således at WHO’s faregrænse for koncentrationen af farlige bestanddele af indendørsluften højst overskrides med en faktor 5.

 

Rygeetik

Enhver tobaksafhængig spiller samt øvrige spillere, der giver udtryk for nydelse ved tobaksrygning skal udføre sin rygning på hensynsfuld vis. Det er f.eks. ikke tilladt rygende spillere at blæse tobakståger henover skakbrædtet for derved bevidst eller ubevidst at genere modstanderens tankevirksomhed inden for skakspillet. Dommerpanelet kan tilkaldes i grove tilfælde og udføre sanktioner mod den formastelige spiller.

Værten kan til enhver tid nedlægge forbud mod cigarrygning.

1 1